Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsarbete och studentinflytande

Kvalitetsarbete

Efter varje avslutad delkurs på MSFM02 och MSFN02, samt efter praktikterminen och examensarbetet, inbjuds alla studenter att delta i en kursvärdering, varvid en webenkät skickas ut med ett antal frågor om hur kursen har upplevts. Det tar bara några minuter att fylla i enkäten, men dina svar är mycket värdefulla för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Efter varje läsår sammanställer de kursansvariga for varje kurs en kursanalys, som innehåller en summering av årets kursvärderringar, den kursansvriges reflektioner, samt en åtgärdsplan inför nästa kurstillfälle. Kursanalyserna hittar du här.

Med jämna mellanrum görs också externa utvärderingar av hela programmet. Här nedan hittar du rapporter från de senaste kvalitetsutvärderingarna.

Kvalitetsutvärdering 2006

Kvalitetsutvärdering 2007

Kvalitetsutvärdering 2011

Studentinflytande

Vid Lunds universitet har studenterna rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ, vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. På Naturvetenskapliga fakultetens sida om utbildningskvalitet kan du som student eller doktorand läsa mer om arbetet med studentinflytande, studenternas arbetsmiljö och genomförande av kursvärderingar. 

På fakultetsnivå är studenterna representerade i Utbildningsnämnden. På avdelningen för Medicinsk strålningsfysik väljs en studentrepresentant bland studenterna på sjukhusfysikerutbildningen, för att medverka i avdelningens presidium. Vi uppmanar också till att kursombud utses för att fungera som en kommunikationskanal mellan studenterna på kursen och kursledningen. Kursombudets roll beskrivs i nedanstående checklista.

Alla synpunkter är viktiga, och du är givetvis alltid välkommen att ta upp dina funderingar när som helst, till exempel med studierektorn eller avdelningsföreståndaren.

Hållbar utveckling

Lunds universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 och Naturvetenskapliga fakultetens har tagit fram en mål handlingsplan för hållbar utveckling 2023-2026. Målet är att:
Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring hållbar utveckling och hur den egna utbildningen relaterar till denna, och bidrar därigenom med kompetens i sina framtida roller i samhället”. 

Sjukhusfysikerutbildningen innehåller flera kursmoment som är relaterade till de Globala hållbarhetsmålen, vilka antogs av Förenta Nationerna 2015. De för oss mest närliggande målen är nummer 3: God hälsa och välbefinnande, och mål nummer 4: God utbildning.

Strålsäkerhet är ett ämne som berör flera av de globala målen. Sjukhusfysiker och strålskyddsexperter arbetar med många aspekter av strålsäkerhet, såsom dosimetri, utveckling av mätmetoder, kvalitetssäkring, hantering av avfall och utsläpp. Detta arbete sker alltid i enlighet med strålskyddslagen, vars syfte överensstämmer med miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling.