Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicin och Teknik

Undervisning på LTH program

FAFF45 Medicinsk Fysik

Medicinsk Fysik är en grundläggande fysikkurs som ingår i det obligatoriska kursblocket för civilingenjörsutbildningen Medicin och Teknik. Syftet med kursen är att studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för en civilingenjör i Medicin och teknik. Studenten skall fördjupa sin förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för medicinsk teknik. Kursen syftar vidare till att träna problemlösning, experimentellt arbete och modelltänkande. Kursen omfattar 8 hp och genomför i läsperiod 3.

EXTG01 Medicinska bildgivande system

Medicinska bilder är centrala för diagnostik och behandling, eftersom bilder ger användaren möjlighet att direkt tolka mycket komplicerade och stora datamängder. I dagens bildgivande system för medicinska tillämpningar är dessa ofta framtagna utgående ifrån strålning antingen i joniserande form (nuklearmedicin, röntgen) eller icke-joniserande (ultraljud och magnetisk resonanstomografi). Trenden är att medicinska bilder får en allt större betydelse för inte bara diagnostik och terapi, utan också för att förstå människokroppens funktion som sjuk och frisk, ända ner på molekylär nivå. Det är därför viktigt att civilingenjören i medicin och teknik visar förståelse för de grundläggande principerna bakom dessa system vad beträffar bildgenerering, begränsningar och möjligheter, användningsområden samt eventuella relaterade hälsorisker.

Kursinnehåll och schema finns nu i Canvas

EXTP45 Strålterapifysik

Var tredje person i västvärlden drabbas av cancer, och antalet nya fall per år ökar stadigt. Strålbehandling är idag vårt mest effektiva alternativ till kirurgi, och mer än hälften av alla cancerpatienter behandlas i kombination med strålning. Dagens strålbehandling är tekniskt avancerad och kan levereras med hög precision. Samtidigt pågår en ständig utveckling. Med bättre diagnostik och effektivare behandling ökar chansen att bli botad, men sjukdomens mångfald och cancertumörernas varierande sammansättning kräver flera alternativa angreppssätt och tätt samarbete mellan olika yrkeskategorier. Syftet med denna kurs är att ge blivande ingenjörer en introduktion till strålterapiverksamheten, som en grund för att kunna kommunicera med andra yrkeskategorier involverade i vårdkedjan och arbeta för en effektiv och säker användning av utrustning för strålterapi. Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på avancerad nivå under läsperiod 3.

Kursens hemsida