Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsplan och studiegång

Sjukhusfysikerutbildningen börjar med ett tvåårigt basblock i fysik/matematik. Från termin 5 inriktas utbildningen mot medicinsk strålningsfysik och sjukhusfysik. Sista året innehåller klinisk praktik, och studierna avslutas med ett 20 veckors examensarbete.

 

Kurser och delkurser

Sjukhusfysikerutbildningen beskrivs i sin helhet i utbildningsplanen, och för varje ingående kurs finns en kursplan.

Utbildningsplan för Sjukhusfysikerutbildningen 300 hp

Kurserna MSFM01 och MSFM21 sträcker sig över hela läsår, och är indelade i olika delkurser.

Delkursperioder för MSFM01 och MSFM21 läsåret HT19-VT20

Alla examinationsgrundande moment på Sjukhusfysikerutbildningens senare del listas här.

 

Studiegång

När du studerar på sjukhusfysikerutbildningen har du platsgaranti, och du blir antagen på de ingående kurserna i den ordning som beskrivs i utbildningsplanen. Eftersom sjukhusfysikerexamen regleras av lagstiftning och författningar ställer vi dock höga krav på våra studenter, och antagning sker endast efter kontroll av studieresultaten.

För att få börja läsa på termin 5, 7 och 9 ska minst 80% av kurspoängen på tidigare kurser inom programmet vara avklarade (dvs registrerade som godkända i LADOK).

För att få göra examensarbete på Sjukhusfysikerutbildningen, termin 10, ska minst 80% av kurspoängen på MFM01 och MSFM21 vara avklarade och samtliga laborationsrapporter vara godkända. Speciellt gäller att delkursen inom det område som examensarbetet avses göras ska vara godkänd.

 

Schema (gäller MSFM01 och MSFM21)

Schema ska normalt finnas tillgängliga senast en månad före start av varje ny delkurs. Sjukhusfysikerutbildningen är en heltidssysselsättning, så räkna med att ägna dagarna åt studier. Laborationer som utnyttjar sjukvårdens kliniska utrustning utförs på kvällstid eller på helger.  

Schemaändringar kan förekomma i undantagsfall. Alla våra lärare och föreläsare har andra arbetsuppgifter, inte minst sjukhusfysiker som är kliniskt verksamma, och det kan uppstå oförutsedda kollisioner i schemat. Detta kan även gälla tex vid laborativt arbete med sjukvårdens utrustning, vars kliniska använding ibland måste prioriteras. 

 

Föreläsningar (gäller MSFM01 och MSFM21)

Många av våra föreläsare använder presentationer, och i förekommande fall strävar vi efter att dessa ska finnas tillgängliga på Live@Lund senast dagen före föreläsningen. Presentationer delas normalt inte ut av föreläsaren, men de kan med fördel laddas ner och studeras i förväg, och - om så önskas - skrivas ut för att användas som anteckningsunderlag.

Innehållet i föreläsningar och andra undervisningsmoment bestäms naturligtvis främst av kursmålen, och det är också dessa som examineras. Det blir emellertid lättare att se de stora sammanhangen, och därmed tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt, om man kan vidga perspektivet genom att relatera till andra näraliggande ämneskunskaper och erfarenheter. De delkursansvariga är medvetna om detta och strävar därför efter att berika undervisningen med orienterande moment och föreläsningar. Detta gäller även våra externa och kliniskt verksamma föreläsare, som tex sjukhusfysiker, vars samlade yrkeserfarenhet är ett oerhört värdefullt bidrag till kursinnehållet, utöver vad som låter sig beskrivas i kursmålen.

 

Laborativ verksamhet (gäller MSFM01 och MSFM21)

Alla laborationer på sjuhusfysikerutbildningens senare del är obligatoriska. Detta gäller, i förekommande fall, även för- och eftergenomgångar.

Läs laborationshandledningen i förväg, och kom förberedd till laborationen! Då kommer genomförandet att bli mycket smidigare, och både du och dina studiekamrater får mer ut av laborationen.

De flesta laborationer avslutas med en rapport. Syftet med rapporten är att redogöra för arbetsmetoder och resultat, samt att reflektera över dessa med hänsyn tagen till förekommande osäkerheter. Rapporten ska hållas kort och koncis, och långa teoriavsnitt bör normalt inte förekomma. Rapporten utformas enligt våra allmänna anvisningar för rapportskrivning, samt i vissa fall enligt specifika anvisningar som anges i laborationshandledningen. Läs mer på skrivguiden.se och på universitetsbibliotekets sidor om referenshantering, där du får stöd och hjälp i ditt akademiska skrivande. Där hittar du konkreta råd om skrivprocessen och hur du hanterar källor och referenser på ett korrekt sätt, samt hur man undviker plagiering.

Laborationsrapporter lämnas normalt in som inlämningsuppgift via Live@Lund. Då görs automatiskt en plagiatkontroll genom Urkund.

Skriv rapporten så snart som möjligt efter avslutad laboration, medan du ännu har arbetet färskt i minnet. Inlämnings- och rättningstider meddelas av handledaren i samband med laborationens förgenomgång. Om inget annat anges gäller våra allmänna regler för inlämnings- och rättningstider, enligt vilka rapporten måste vara inlämnad inom 2 månader för att bli godkänd.

När du får tillbaka din godkända rapport är den märkt med ”G” tillsammans med datum och signatur på framsidan. Detta är ditt kvitto på godkänd laboration. Lämna in en kopia av den signerade framsidan till studierektorn, och behåll originalet minst till dess du fått betyg på hel kurs.

 

Betygskriterier (gäller termin 5-10)

På sjukhusfysikerutbildningens senare del tillämpar vi betygsskalan U-G-VG på alla kurser och delkurser.

För delkurser baseras betyget på skriftliga och muntliga tentamina, för vilka det normalt gäller att 60% rätta svar krävs för betyget G, och 80% för betyget VG.

För betyget VG på full kurs, krävs betyget VG på minst 80% av delkurserna (viktat med poäng), eller enligt kursplan.

Betyg på hel kurs förutsätter även att alla obligatoriska moment på hela kursen är klara.